Inlägg

Sociala innovationer för att minska arbetsmarknads- och bostadssegregationen

Fem förslag för hur man kan minska bostadsbristen och bostadssegregationen i länet samt en modell för hur man kan minska tiden från utanförskap till tillsvidareanställning från 8 till 2 år – det är resultatet av uppdraget att skapa en dialogplattform för social innovation.

Hållbarhetsteamet har haft i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag och andra aktörer inom Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som vi står inför. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om social innovation och hur företag kan vara med och bidra till samhällsutmaningar som vi står inför. Målsättningen var ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer och syftar till fler sociala innovationer. Resultatet blev fem förslag för hur man kan minska bostadssegregationen i länet samt ett samverkanskoncept, kallat Brobygget, för hur man kan minska tiden från utanförskap till tillsvidareanställning från 8 till 2 år.

”Hållbarhetsteamet har varit en central del av stora regionala projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU). Hållbarhetsteamet har på ett positivt, engagerat och mycket professionellt sätt organiserat dialogmöten med aktörer i regionen som brinner för social innovation. Det har varit en stor glädje att samarbeta med gänget i Hållbarhetsteamet”. Tomas Müllern, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

”Hållbarhetsteamet har inom ramen för projektet Social innovation för regional utveckling haft ett uppdrag att skapa sektoröverskridande mötesplatser för att främja social innovation. Med stor entusiasm har de involverat många aktörer i arbetet och skapat engagemang som kan leda vidare till nya samarbeten och innovationer”. Jeanette Rosén, projektledare Social innovation för regional utveckling, Coompanion.

Resultat
Uppdraget har resulterat i en metod för att samla aktörer från olika sektorer för att hitta lösningar för aktuella samhällsutmaningar. I detta uppdrag har resultatet även blivit konkreta förslag på lösningar när det gäller bostadsproblematiken och arbetsmarknadsintegrationen. Då detta uppdrag är avslutat behöver lösningarna, för att kunna realiseras, tas omhand av någon eller några andra aktörer.

Lösningar på bostadsproblematiken
Under hösten 2018 fick studenter på Jönköping International Business School (JIBS), på Jönköping University, i uppdrag att ta fram lösningar på bostadsbristen och bostadssegregationen. Fem grupper presenterade ett varsitt förslag. I arbetet har Länsstyrelsen, Södra Munksjön AB, Vätterhem, Skanska och HSB varit involverade som intressenter. Förslagen kan tas vidare av i intresserade bostads- och fastighetsaktörer. Det finns även bidrag att söka från Länsstyrelsen för kommuner inom Jönköpings kommun som vill gå vidare med något av förslagen.

För mer info, se Lösningar bostadsbrist och bostadssegregation.

Brobygget
Ett samverkanskoncept, Brobygget, har utvecklats. Syftet är att minska tiden det tar för människor som står utanför arbetsmarknaden att få en tillsvidareanställning och att arbetsgivare får tillgång till arbetskraft som de behöver. Brobygget består av följande pelare:
• Kompetenskartläggning
• Utbildningsinsatser
• Yrkesträning
• Första anställningskontraktet
• Etablerad på arbetsmarknaden

Långsiktig vision: Alla invånare i egen försörjning
Målsättning: 2 år från utanförskap till egen försörjning

Det är tydligt att det behövs en sammanhållen organisatorisk arena för Brobygget som har ett övergripande samordningsansvar att öka effektiviteten i processen från utanförskap till tillsvidareanställning. Vem/vilka skulle kunna ta denna roll? Brobygget behöver utgöras av samhällets olika aktörer, såsom näringslivet, kommuner, Regionen, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, civilsamhället, akademin, utbildningsaktörer, arbetsgivare, valideringsaktörer och andra relevanta aktörer.

För fortsatt utveckling av samverkanskonceptet Brobygget krävs:

• Identifiera aktörskonstellation
• Söka finansiering
• Ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen om hur samverkan kan ske

Detta uppdrag har varit med och bidragit till följande globala mål:

Uppdraget är en del av projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU) som är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län och Jönköping University. Projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Läs mer under referenser.

        

 

,

Hållbarhetsteamet ger kurser i hållbarhet på Folkuniversitetet

Under våren kommer Hållbarhetsteamet ge en rad kurser på Folkuniversitet i Jönköping. För mer information och anmälan kolla in Folkuniversitetets hemsida.

Vad är hållbarhet? (grundkurs) 21 februari kl.8-16

Efter denna interaktiva utbildning kommer du ha ökad kunskap om vad hållbarhet är och hur företag genom hållbarhet kan stärka sin organisation, utveckla sin affär och bli mer konkurrenskraftiga.

Innehåll:

 • Definitioner av hållbarhet och vad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet innebär.
 • Omvärldsfaktorer och ökade krav och förväntningar på företag
 • Möjligheterna och fördelarna är med att integrera hållbarhet i sin affärsverksamhet
 • Begrepp som cirkulära affärsmodeller, mänskliga rättigheter och hållbara leverantörskedjor

Kom igång med ert hållbarhetsarbete 28 februari kl.8-16

Den här interaktiva kursen är för dig som vill komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Du får lära dig vilka steg man behöver gå igenom för att få ett strukturerat hållbarhetsarbete på plats inom organisationen.

Innehåll:

 • Att ta fram en gemensam syn, vision och ambition
 • Nulägesanalys
 • Identifiera fokusområden,
 • Sätta mål och ta fram en handlingsplan
 • Översiktligt hur man kan kommunicera, redovisa och utvärdera sitt hållbarhetsarbete.
 • Konkreta tips på övningar, verktyg, metoder och strategier för ett strukturerat hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning i praktiken 26 mars kl.8-16

Att hållbarhetsredovisa är ett bra sätt att strukturera sitt hållbarhetsarbete. Genom att mäta, följa upp och utvärdera hållbarhetsarbetet kan företaget säkerställa att fokus och resurser läggs på rätt frågor. Hållbarhetsredovisningen är också ett bra verktyg för att kommunicera ett företags hållbarhetsarbete internt och externt.

Innehåll:

 • Grundläggande steg som företaget behöver ta för att göra en första hållbarhetsredovisning och hur arbetet praktiskt kan läggas upp.
 • Tips på ramverk och verktyg som kan användas som stöd i arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Affärsetik och antikorruption 24 april kl.8-16

Denna utbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i affärsetik och korruption. Affärsetik är en förutsättning för ett långsiktigt hållbarhetsarbete och korruption är en risk som behöver hanteras.

Innehåll:

 • Hur hör etik och lagstiftning ihop?
 • Etiska prioriteringar
 • Hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption.
 • Praktiska tips på hur korruption kan identifieras och förebyggas på bästa sätt
 • Aktuell mutbrottslagstiftning och några praktikfall
 • Tips på verktyg som kan användas i anti-korruptionsarbetet, inklusive Näringslivskoden.
,

Hållbarhetsteamet undervisar på YH-utbildning för fastighetsförvaltare

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att ansvara för kurserna Omvärldsanalys samt Miljö & Hållbar utveckling inom ramen för YH-utbildningen Fastighetsförvaltare som anordnas av Folkuniversitetet.

 

 

Under fem veckor kommer Hållbarhetsteamet att undervisa i kurserna Omvärldsanalys samt Miljö & Hållbar utveckling inom ramen för YH-utbildningen Fastighetsförvaltare som anordnas av Folkuniversitetet. Hållbarhetsteamet står både för upplägg, genomförande och examination.

Under veckan har ett 20-tal elever startat upp sitt andra år på yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare. Fokus för veckan har varit på varför företag bör ha koll på sin omvärld, introduktion till vad hållbarhet är och på vilket sätt hållbarhet är en viktig omvärldsfaktor för fastighetsbranschen. Studenterna har under veckan arbetat med att beskriva hur de tänker kring framtidens boende och vilka omvärldsfaktorer som är viktiga att ta i beaktande.

Under utbildningen kommer teori att blandas med praktiska övningar, både individuellt och i grupp samt andra interaktiva moment. Hållbarhetsteamet använder ett faciliterande och coachande arbetssätt. För oss är det viktigt att få ut deltagarnas fulla potential och därför tror vi på aktiv mötesledning och interaktiva utbildningar. Facilitering handlar om konsten att leda människor mot ett överenskommet mål på ett sätt som skapar delaktighet, ägarskap och kreativitet hos deltagarna.

Förutom Hållbarhetsteamets medarbetare, kommer ett antal gästföreläsare att medverka på utbildningen och studenterna kommer också delta på seminarier under Klimatveckan.

 

 

 

Ökat fokus på social hållbarhet då Hållbarhetsteamet förstärks

Hållbarhetsteamet, som är ett samarbete mellan ett antal hållbarhetskonsulter i Jönköping, förstärker sin position genom att ta in Business for Inclusion som drivs av Mariana Morosanu.

”Social hållbarhet bidrar till framgångsrika, attraktiva, kreativa och effektiva organisationer. Jag vill skapa framtidstro och likvärdiga förutsättningar för att alla människor ska uppnå sin fulla potential. Jag har tidigare samverkat med delar av Hållbarhetsteamet och när jag nu startade mitt företag så kändes det bra att gå in i ett ökat samarbete tillsammans med dem”, säger Mariana Morosanu, vd och ägare till Business for Incusion.

Hållbarhetsteamet består förutom av Business for Inclusion (Mariana Morosanu), av Adlignum AB (Jenny Jakobsson), Diya Consulting AB (Anna Carendi) samt Sundberg Sustainability AB (Patrik Sundberg). Tillsammans har vi en bred kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet som tillsammans med ett brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet utgör vår styrka.

”Vi ser ett ökat intresse för de sociala aspekterna av hållbarhetsarbetet, även om förstås miljö och klimatfrågorna fortsatt är högt på företagens agendor. Hållbarhetsteamet har bland annat ett uppdrag att skapa en dialogplattform där företag, akademi och offentliga aktörer tillsammans kan hitta lösningar på de samhällsutmaningar som vi står inför”, säger Jenny Jakobsson.

”Hållbarhet spänner över ett brett område, från kemikalier, energieffektivisering, jämställdhet och mångfald till antikorruption och leverantörskontroll. Även om vi i Hållbarhetsteamet sedan tidigare hade kompetens inom social hållbarhet så är det väldigt roligt att få in en expert på området integration och mångfald.”, säger Anna Carendi.

”Att ta in ett ytterligare företag i Hållbarhetsteamet stärker vår kompetens och konkurrenskraft och ger ett mervärde till våra kunder då vi kan ta oss an större projekt”, avslutar Patrik Sundberg.

Hållbarhetsteamet

Företag deltar i dialog för att hitta lösningar på samhällsutmaningar

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag i Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som vi står inför. Målsättningen är ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer och syftar till fler sociala innovationer.

På den första träffen deltog ett 15-tal företag från olika branscher samt ett antal representanter från Coompanion och JU. Träffen inleddes med en introduktion till vad social innovation innebär.

  

”Vi utgår i det här arbetet från definitionen att det handlar om innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten eller metoder som bidrar till att möta samhällets utmaningar”, säger Anna Carendi.

Därefter diskuterades samhällsutmaningar som vi står inför i vår region och som företagen påverkas av. Integration, kompetensbrist, hållbar konsumtion och produktion samt hållbar energiförsörjning var några av de utmaningar som lyftes upp.

    

”De största utmaningarna som företagen identifierade handlade dock om attityder i samhället, bristande värdegrundsarbete och otydligt ledarskap samt brist på öppenhet och samverkan mellan företag och offentliga aktörer”, summerar Jenny Jakobsson.

I det fortsatta dialogarbetet kommer fler företag och offentliga aktörer att bjudas in för att fortsätta diskutera de identifierade samhällsutmaningarna och hitta sociala innovationer för att ta hand om några av dessa utmaningar.

”Syftet med projektet är att öka kunskapen om social innovation och hur företag kan vara med och bidra till samhällsutmaningar som vi står inför. Vi är glada över att det finns ett så stort intresse från olika branscher att vara med och bidra till ett bättre samhälle”, avslutar Patrik Sundberg.

Uppdraget är en del av projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU) som är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län och Jönköping University. Projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Vill ditt företag vara med i den fortsatt dialogen kring social innovation, kontakta Jenny Jakobsson, jenny@adlignum.se.

            

Hållbarhetsteamet stöttar ett 20-tal företag att bli mer hållbara

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Idag mötte vi företagen för första gången. 

Hållbarhet och företagsansvar har aldrig varit mer aktuellt. I januari 2017 började en ny lag om hållbarhetsredovisning för vissa bolag att gälla och både konsumenter och medarbetare har ökade förväntningar på företag när det gäller hållbarhet. För att företag i vår region ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare är det viktigt att börja arbeta med hållbarhet och införliva det i sin affärsverksamhet.

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Uppdraget är en del av projektet GROWKOMP, ett 3-årigt projekt finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden), som ska bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos de deltagande företagen. Stort fokus ligger på de sociala aspekterna av hållbarhet, med extra fokus på jämställdhet och mångfald.

Många företag arbetar aktivt med hållbarhet på olika sätt medan andra har svårt att hitta relevanta frågor att fokusera på utifrån företagets affärsidé. Under utbildningen kommer företagen att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för dem, sätta upp mål och göra upp en plan för sitt hållbarhetsarbete och hur hållbarhetsfrågorna ska kommuniceras.

Hållbarhetsteamets insats kommer göras genom tre halvdagsutbildningar, däremellan får de deltagande företagen individuell coaching av Hållbarhetsteamets konsulter. Första utbildningstillfället var idag, det andra om två veckor, för en tredje och avslutande träff den 12 september.

Under dagens första utbildningstillfälle var fokus på vad hållbarhet är, vilka positiva effekter ett aktivt hållbarhetsarbete kan innebära samt hur man skapar en målbild för sitt hållbarhetsarbete.

  

För mer information kontakta oss genom att skicka ett mejl till hej@hallbarhetsteamet.se

        

Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping, arbetar över hela Sverige och består av tre konsultbolag; Adlignum AB, Diya Consulting AB och Sundberg Sustainability AB. Hållbarhetsteamet bistår företag med råd, strategiska processer, konkreta verktyg och utbildningsinsatser inom hållbarhet. Bland annat kan företag få stöd med att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga att fokusera på, att genomföra omvärldsanalyser, riskanalyser och intressentdialoger. Vidare kan företag få stöd med hållbarhetsredovisning och leverantörsbedömningar eller att bli verifierade enligt ISO26000.