Referenser

Hållbarhetsteamet stöttar både privata företag och offentliga aktörer med deras hållbarhetsarbete. Hållbarhetsteamet driver också en rad projekt inom hållbarhet tillsammans med andra aktörer, som t ex CSR Småland och Circular Centre.

Nedan finns några exempel på de uppdrag som vi genomfört de senaste åren. För mer information kontakta oss på hej@hallbarhetsteamet.se

Patrik och Jenny undervisar

Digital utbildning i hållbarhet, globala målen och cirkulär ekonomi

Uppdrag

Under maj-juni 2020 fick 25 företagare i Jönköpings län gå en digital utbildning på heltid under sex veckor. Syftet med utbildningsinsatsen ”Vägen framåt genom hållbar utveckling” var att möjliggöra för företag att ställa om till mer hållbara, lönsamma och konkurrenskraftiga verksamheter. Utbildningen omfattade affärsutveckling, digitalisering, hållbarhet, kommunikation och marknadsföring. Företag med upp till 49 anställda från vitt skilda branscher, som hunddagis, fastighetsbolag, IT-konsulter, optiker, städföretag och olika industriföretag, deltog.

Utbildningen är en del av ett treårigt projekt inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Men projektet fick en rivstart i och med coronapandemin och ledde till den snabbt sammansatta utbildningen.

Hållbarhetsteamets roll

Jenny, Anna och Patrik från Hållbarhetsteamet ansvarade för totalt fem heldagar med fokus på hållbar affärsutveckling, globala målen, cirkulär ekonomi, hållbarhetssäkring, hållbarhetsrapportering och kommunikation samt digitalisering och hållbarhet.

Föreläsningar blandades med gruppdiskussioner i breakout rooms i Zoom, korta filmer, undersökningar via Menti och frågesport via Kahoot. Deltagarna fick också göra en nulägesanalys för att se sin potential vad gäller cirkulär ekonomi och utifrån den genomfördes en dag med brainstorming och co-creation för att deltagarna tillsammans skulle utveckla sina cirkulära affärsidéer.

Resultat

Ökad kunskap och insikt bland deltagarna kring hållbarhet, globala målen och cirkulär ekonomi och hur de kan integrera detta i sina affärsverksamheter. Idéer för cirkulära produkter/tjänster att fortsätta utveckla. Ett företag gjorde redan under utbildningen en prototyp för en ny cirkulär produkt. Flera företag hittade samverkanspartners.

Nyheter

25 företag i digital utbildning om hållbarhet

YH-utbildning för Fastighetsförvaltare

Uppdrag

Hållbarhetsteamet var under hösten 2018 ansvariga för kurserna Omvärldsanalys samt Miljö & Hållbar utveckling inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare som anordnas av Folkuniversitetet. Hållbarhetsteamet ansvarade både för kursupplägg, planering, genomförande och examination.

Utbildningen var förlagd till andra året på YH-utbildningen för Fastighetsförvaltare, där ett 20-tal personer studerade, och motsvarade heltidsstudier under fem veckor. Under utbildningen varvades teori med praktiska övningar, både individuellt och i grupp samt andra interaktiva moment som användning av mentimeter, klimatkalkylator etcetera. Gästföreläsningar, studiebesök och seminarier på Klimatveckan ingick också i utbildningen. Examinationen bestod av ett grupparbete där studenterna skulle genomföra en omvärldsanalys för ett fiktivt fastighetsbolag och utifrån denna analys ta fram förslag på hållbarhetsstrategi för bolaget. Arbetet presenterades som en powerpoint och genom muntlig presentation för övriga klassen.

Hållbarhetsteamet använder ett faciliterande och coachande arbetssätt. För oss är det viktigt att få ut deltagarnas fulla potential och därför tror vi på aktiv mötesledning och interaktiva utbildningar. Facilitering handlar om konsten att leda människor mot ett överenskommet mål på ett sätt som skapar delaktighet, ägarskap och kreativitet hos deltagarna.

Resultat

Ökad kunskap och medvetenhet om hållbarhet bland 20 studenter, som tar med sig kunskapen och erfarenheterna med sig i sina yrkesroller som fastighetsförvaltare på företag runt om i Sverige.

Nyheter

Hållbarhetsteamet undervisar på YH-utbildning för fastighetsförvaltare.

Dialogplattform för social innovation

Uppdrag

Hållbarhetsteamet haft i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag och andra aktörer inom Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som vi står inför. Syftet med uppdraget är att öka kunskapen om social innovation och hur företag kan vara med och bidra till samhällsutmaningar som vi står inför. Målsättningen är ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer och syftar till fler sociala innovationer.

Hållbarhetsteamet utgår från följande definitionen av social innovation: ”Social innovation kan vara innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten eller metoder som bidrar till att möta samhällets utmaningar.”

Uppdraget är en del av projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU) som är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län och Jönköping University. Projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Upplägg

Ett antal workshops har genomförts inom ramen för uppdraget. Vid den första workshopen i november 2017 identifierade företag följande samhällsproblem:
• Bostadsbrist och bostadssegregation
• Svårt som arbetsgivare att anställa människor som står utanför arbetsmarknaden, även om man vill
• Brist på värdegrundsförankrade företag

Därefter har följande workshops genomförts:
• Feb 2018 Vad behövs för att komma närmare en lösning?
• Maj 2018 Hur kan lösningen se ut
• Nov 2018 Workshop kring lösningar för att minska tiden från utanförskap till arbetsintegration – introduktion till ”brobygget”
• Feb 2019 Förslag på hur ”brobygget” skulle kunna utformat
• Maj 2019 Hur tar vi ”brobygget” vidare? Konkretisera de identifierade lösningarna. Vad behöver göras som nästa steg?

I oktober 2018 anordnades dessutom ett event på Jönköping University där studenter på JU presenterar fem lösningar på bostadsbristen och i maj 2019 arrangerades ett lunchseminarium för att presentera uppdraget och dess resultat.

Resultat

Uppdraget har resulterat i en metod för att samla aktörer från olika sektorer för att hitta lösningar för aktuella samhällsutmaningar. I detta uppdrag har resultatet även blivit konkreta förslag på lösningar när det gäller bostadsproblematiken och arbetsmarknadsintegrationen. Då detta uppdrag är avslutat behöver lösningarna, för att kunna realiseras, tas omhand av någon eller några andra aktörer.

”Hållbarhetsteamet har varit en central del av stora regionala projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU). Hållbarhetsteamet har på ett positivt, engagerat och mycket professionellt sätt organiserat dialogmöten med aktörer i regionen som brinner för social innovation. Det har varit en stor glädje att samarbeta med gänget i Hållbarhetsteamet”. Tomas Müllern, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

”Hållbarhetsteamet har inom ramen för projektet Social innovation för regional utveckling haft ett uppdrag att skapa sektoröverskridande mötesplatser för att främja social innovation. Med stor entusiasm har de involverat många aktörer i arbetet och skapat engagemang som kan leda vidare till nya samarbeten och innovationer”. Jeanette Rosén, projektledare Social innovation för regional utveckling, Coompanion.

Lösningar på bostadsproblematiken
Under hösten 2018 fick studenter på Jönköping International Business School (JIBS), på Jönköping University, i uppdrag att ta fram lösningar på bostadsbristen och bostadssegregationen. Fem grupper presenterade ett varsitt förslag. I arbetet har Länsstyrelsen, Södra Munksjön AB, Vätterhem, Skanska och HSB varit involverade som intressenter. Förslagen kan tas vidare av i intresserade bostads- och fastighetsaktörer. Det finns även bidrag att söka från Länsstyrelsen för kommuner inom Jönköpings län som vill gå vidare med något av förslagen.

För mer info, se Lösningar bostadsbrist och bostadssegregation.

Brobygget
Ett samverkanskoncept, Brobygget, har utvecklats. Syftet är att minska tiden det tar för människor som står utanför arbetsmarknaden att få en tillsvidareanställning och att arbetsgivare får tillgång till arbetskraft som de behöver. Brobygget består av följande pelare:
• Kompetenskartläggning
• Utbildningsinsatser
• Yrkesträning
• Första anställningskontraktet
• Etablerad på arbetsmarknaden

Långsiktig vision: Alla invånare i egen försörjning
Målsättning: 2 år från utanförskap till egen försörjning

Det är tydligt att det behövs en sammanhållen organisatorisk arena för Brobygget som har ett övergripande samordningsansvar att öka effektiviteten i processen från utanförskap till tillsvidareanställning. Vem/vilka skulle kunna ta denna roll? Brobygget behöver utgöras av samhällets olika aktörer, såsom näringslivet, kommuner, Regionen, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, civilsamhället, akademin, utbildningsaktörer, arbetsgivare, valideringsaktörer och andra relevanta aktörer.

För fortsatt utveckling av samverkanskonceptet Brobygget krävs:

• Identifiera aktörskonstellation
• Söka finansiering
• Ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen om hur samverkan kan ske

Detta uppdrag har varit med och bidragit till följande globala mål

Nyheter

Företag deltar i dialog för att hitta lösningar på samhällsutmaningar

Sociala innovationer för att minska arbetsmarknads- och bostadssegregationen

Growkomp

Uppdrag

Under hösten 2017 hade Hållbarhetsteamet i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Nässjö, Sävsjö och Vaggeryd kommun. Uppdraget var en del av projektet GROWKOMP, ett 3-årigt projekt finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden), med syfte att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos de deltagande företagen.

Hållbarhetsteamets insats var upplagd på tre halvdagsutbildningar som bestod av föreläsningar och workshops. Mellan utbildningstillfällena fick företaget ett par timmar individuell coaching av Hållbarhetsteamets konsulter.

Resultat

Vid uppdragets slut hade alla företag identifiera vilka hållbarhetsfrågor som var mest relevanta för dem, satt upp mål på kort och lång sikt samt tagit fram en plan för sitt hållbarhetsarbete och hur detta skulle kommuniceras internt och externt.

Under våren 2019 har Hållbarhetsteamet fått nytt förtroende att genomföra utbildnings- och coachingdelen rörande hållbarhet/CSR inom ramen för GROWKOMP 2.0.

”Hållbarhetsteamet har verkligen lyckats med att förklara vad hållbarhet/CSR innebär för deltagande företag inom projektet GROWKOMP. Företagen vittnar om att de nu inte bara förstår vad hållbarhet/CSR handlar om, utan att de även ser kopplingen till affärsverksamheten. Flera uttrycker att det har varit en ”aha-upplevelse” att delta i Hållbarhetsteamets utbildnings- och coachingtillfällen. Det viktigaste resultatet av Hållbarhetsteamets insats inom projektet GROWKOMP är att en klar majoritet av företagen nu inser att ett mer aktivt arbete med hållbarhet/CSR är nödvändigt för företagens framtid.”

Monica Johansson, Eccola, extern utvärderare av projektet GROWKOMP.

Läs mer om resultatet av GROWKOMP i bifogad broschyr

Nyheter

Hållbarhetsteamet stöttar ett 20-tal företag att bli mer hållbara

Hållbarhet nyckelord för ett 20-tal företag (JP 2017-09-21)