Om oss

Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping och består av fyra konsulter med bred kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet som tillsammans med ett brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet utgör vår styrka.

Vi tar ett helhetsgrepp kring företags hållbarhetsarbete för att öka deras framgång. Genom att fokusera på kundnyttan av att införliva hållbarhet i affärsidén ökar företagens konkurrenskraft och gör dem till attraktiva arbetsgivare och leverantörer.

Hållbarhetsteamet arbetar även med offentliga verksamheter som har en fantastisk potential att bidra till ökad hållbarhet genom att utveckla mål som täcker hela hållbarhetsperspektivet och ställa tydliga krav på leverantörer.

Anna Carendi
0736-23 83 91

Anna har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation, förändringsarbete, ledarskap och affärsutveckling kopplat till hållbarhet, både inom ideell och privat sektor. Hon har bland annat varit hållbarhetskonsult på Enact Sustainable Strategies, generalsekreterare på Coompanion Sverige och kommunikationschef på ett kommunalägt energibolag. Anna är utbildad nationalekonom med fokus på miljö- och utvecklingsekonomi.

Idag stöttar Anna företag och organisationer att integrera hållbarhet i sina verksamheter och på ett tydligt sätt kommunicera sitt hållbarhetsarbete för att på så vis bli mer attraktiva för kunder och medarbetare och därmed mer lönsamma. Anna är också en av Sveriges främsta experter på hållbarhetsredovisning.

Några exempel på genomförda uppdrag:

 • Utbildat flera hundra personer i att redovisa enligt Global Reporting Initiative (GRI) och hur man redovisar enligt lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning
 • Utveckling av hållbarhetsstrategier och andra styrdokument
 • Stöd i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning
 • Intressentdialoger och väsentlighetsanalyser
 • Omvärldsbevakning och trendspaning inom hållbarhetsområdet
 • Strategisk rådgivare till hållbarhetsansvariga

Jenny Jakobsson
072-561 01 04

Jenny har lång erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling i tidigare anställningar på SEB som platschef och företagsrådgivare och i internationellt utvecklingsarbete. Fokus på inom hållbar utveckling är: affärsutveckling, konkurrenskraft och innovation. Innovation i det bredare perspektivet innefattar både produkter och tjänster, men även affärsmodeller och sociala innovationer.

Efter avslutad civilekonomexamen på Handelshögskolan i Göteborg, fördjupade Jenny sig i utvecklingsekonomi och entreprenörskap på Internationella handelshögskolan i Jönköping, för att sedan återkomma för en ytterligare fördjupning i entreprenörskap, innovation och hållbarhet. Hon har även aktivt sökt att ständigt förbättra sina kunskaper inom coaching, genom att bli ackrediterad företagscoach och mentor.

Några exempel på genomförda uppdrag:

 • Strategisk planering och utveckling av hållbarhetsstrategier
 • Värdegrundsarbete och organisationskultur
 • Coaching av chefer och team för implementering av hållbara affärsmodeller
 • Implementering av ISO 26000
 • Föreläsningar inom olika områden av hållbarhet
 • Lärare på Jönköping University
 • Utveckling av sociala entreprenörer
 • Utbildning i coaching

Patrik Sundberg
070-260 70 99

Patrik har 20 års erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Han är i grunden ekonom med ett förflutet inom SEB och har en helhetssyn med som inkluderar affärsmässighet i hållbarhetsarbetet. Patrik har assisterat allt från fåmansbolag till koncerner och regioner i utvecklingen av det strategiska hållbarhetsarbetet. Han har arbetat med allt från konkreta åtgärder för ökad hållbarhet till övergripande strategiska hållbarhetsfrågor.

Några exempel på genomförda uppdrag:

 • Utveckling av målbild för en hållbar organisation
 • Utveckling av klimatstrategier och hållbarhetsprogram för kommuner, landsting och regioner
 • Profilering och stärkt konkurrenskraft genom fokus på miljö- och/eller hållbarhetsfrågor
 • Due Diligence-granskningar avseende miljö och arbetsmiljö vid förvärv
 • Metodik för bedömning av fastigheters hållbarhetsprestanda utifrån ekosystemtjänster

Mariana Morosanu
070-440 28 55

Mariana är hållbarhetsstrategen med mycket praktisk erfarenhet av integrationsfrågor och hennes stora engagemang smittar av sig och inspirerar. Med utgångspunkt i sin egen integrationsresa, har Mariana både tagit initiativet till och lett flera projekt med fokus på både social- som arbetsmarknadsintegration av både utrikesfödda och andra utanförskapsgrupper, exempelvis långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Hon är en av grundarna till föreningen Integrera Mera och har varit föreningens ordförande sedan bildandet. Mariana är jurist i botten och har under flera år arbetat med människoperspektivet på utveckling och förändring i samhället.

Några exempel på genomförda uppdrag:

 • Hjälpt företag och organisationer att identifiera strategier för att dra nytta av mångfald och inkludering
 • Huvudfokus har varit innovation i olika kontexter, både som entreprenör och rådgivare åt sociala företag samt som konsult i olika organisationers innovationsarbete
 • Processledare och föredragshållare med fokus på social innovation och socialt entreprenörskap
 • Utbildningar och workshops i syfte att belysa vinsterna med mångfald, olikheter och inkludering