Sociala innovationer för att minska arbetsmarknads- och bostadssegregationen

Fem förslag för hur man kan minska bostadsbristen och bostadssegregationen i länet samt en modell för hur man kan minska tiden från utanförskap till tillsvidareanställning från 8 till 2 år – det är resultatet av uppdraget att skapa en dialogplattform för social innovation.

Hållbarhetsteamet har haft i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag och andra aktörer inom Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som vi står inför. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om social innovation och hur företag kan vara med och bidra till samhällsutmaningar som vi står inför. Målsättningen var ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer och syftar till fler sociala innovationer. Resultatet blev fem förslag för hur man kan minska bostadssegregationen i länet samt ett samverkanskoncept, kallat Brobygget, för hur man kan minska tiden från utanförskap till tillsvidareanställning från 8 till 2 år.

”Hållbarhetsteamet har varit en central del av stora regionala projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU). Hållbarhetsteamet har på ett positivt, engagerat och mycket professionellt sätt organiserat dialogmöten med aktörer i regionen som brinner för social innovation. Det har varit en stor glädje att samarbeta med gänget i Hållbarhetsteamet”. Tomas Müllern, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

”Hållbarhetsteamet har inom ramen för projektet Social innovation för regional utveckling haft ett uppdrag att skapa sektoröverskridande mötesplatser för att främja social innovation. Med stor entusiasm har de involverat många aktörer i arbetet och skapat engagemang som kan leda vidare till nya samarbeten och innovationer”. Jeanette Rosén, projektledare Social innovation för regional utveckling, Coompanion.

Resultat
Uppdraget har resulterat i en metod för att samla aktörer från olika sektorer för att hitta lösningar för aktuella samhällsutmaningar. I detta uppdrag har resultatet även blivit konkreta förslag på lösningar när det gäller bostadsproblematiken och arbetsmarknadsintegrationen. Då detta uppdrag är avslutat behöver lösningarna, för att kunna realiseras, tas omhand av någon eller några andra aktörer.

Lösningar på bostadsproblematiken
Under hösten 2018 fick studenter på Jönköping International Business School (JIBS), på Jönköping University, i uppdrag att ta fram lösningar på bostadsbristen och bostadssegregationen. Fem grupper presenterade ett varsitt förslag. I arbetet har Länsstyrelsen, Södra Munksjön AB, Vätterhem, Skanska och HSB varit involverade som intressenter. Förslagen kan tas vidare av i intresserade bostads- och fastighetsaktörer. Det finns även bidrag att söka från Länsstyrelsen för kommuner inom Jönköpings kommun som vill gå vidare med något av förslagen.

För mer info, se Lösningar bostadsbrist och bostadssegregation.

Brobygget
Ett samverkanskoncept, Brobygget, har utvecklats. Syftet är att minska tiden det tar för människor som står utanför arbetsmarknaden att få en tillsvidareanställning och att arbetsgivare får tillgång till arbetskraft som de behöver. Brobygget består av följande pelare:
• Kompetenskartläggning
• Utbildningsinsatser
• Yrkesträning
• Första anställningskontraktet
• Etablerad på arbetsmarknaden

Långsiktig vision: Alla invånare i egen försörjning
Målsättning: 2 år från utanförskap till egen försörjning

Det är tydligt att det behövs en sammanhållen organisatorisk arena för Brobygget som har ett övergripande samordningsansvar att öka effektiviteten i processen från utanförskap till tillsvidareanställning. Vem/vilka skulle kunna ta denna roll? Brobygget behöver utgöras av samhällets olika aktörer, såsom näringslivet, kommuner, Regionen, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, civilsamhället, akademin, utbildningsaktörer, arbetsgivare, valideringsaktörer och andra relevanta aktörer.

För fortsatt utveckling av samverkanskonceptet Brobygget krävs:

• Identifiera aktörskonstellation
• Söka finansiering
• Ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen om hur samverkan kan ske

Detta uppdrag har varit med och bidragit till följande globala mål:

Uppdraget är en del av projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU) som är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län och Jönköping University. Projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Läs mer under referenser.