Företag deltar i dialog för att hitta lösningar på samhällsutmaningar

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag i Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som vi står inför. Målsättningen är ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer och syftar till fler sociala innovationer.

På den första träffen deltog ett 15-tal företag från olika branscher samt ett antal representanter från Coompanion och JU. Träffen inleddes med en introduktion till vad social innovation innebär.

  

”Vi utgår i det här arbetet från definitionen att det handlar om innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten eller metoder som bidrar till att möta samhällets utmaningar”, säger Anna Carendi.

Därefter diskuterades samhällsutmaningar som vi står inför i vår region och som företagen påverkas av. Integration, kompetensbrist, hållbar konsumtion och produktion samt hållbar energiförsörjning var några av de utmaningar som lyftes upp.

    

”De största utmaningarna som företagen identifierade handlade dock om attityder i samhället, bristande värdegrundsarbete och otydligt ledarskap samt brist på öppenhet och samverkan mellan företag och offentliga aktörer”, summerar Jenny Jakobsson.

I det fortsatta dialogarbetet kommer fler företag och offentliga aktörer att bjudas in för att fortsätta diskutera de identifierade samhällsutmaningarna och hitta sociala innovationer för att ta hand om några av dessa utmaningar.

”Syftet med projektet är att öka kunskapen om social innovation och hur företag kan vara med och bidra till samhällsutmaningar som vi står inför. Vi är glada över att det finns ett så stort intresse från olika branscher att vara med och bidra till ett bättre samhälle”, avslutar Patrik Sundberg.

Uppdraget är en del av projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU) som är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län och Jönköping University. Projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Vill ditt företag vara med i den fortsatt dialogen kring social innovation, kontakta Jenny Jakobsson, jenny@adlignum.se.